Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmed­ling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM)

Enligt LFF ställs krav på att förmedlaren lämnar information till kunder i olika avseenden innan ett försäkringsavtal ingås och i de fall en försäkringsförmedlare har sidotillstånd att bedriva investerings­rådgivning och mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (fondande­lar) skall även där viss information lämnas.

”Förköpsinformation”

Förmedling av försäkringar innebär bl. a att försäkringsförmedlaren tar fram olika förslag till försäkringsavtal som presenteras för kunden. Det är tillståndet från Finansinspektionen som avgör vilken typ av försäkringar som förmedlaren eller försäkringsförmedlarbolaget får förmedla och lämna råd kring. Tillstånd kan lämnas för:

 • Alla slag av försäkringar
 • Bara livförsäkringar
 • Bara skadeförsäkringar

Tillståndet från Finansinspektionen kan begränsas till att omfatta flera försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Se vidare under rubriken ”Tillstånd” sidan 2.

Rådgivning kring försäkringslösningar och/eller finansiella instrument skall alltid vara individuellt utformad och anpassad efter kundens enskilda förutsättningar och särskilda behov.

Som rådgivning avses inte generell information om köp- och säljrekommendationer baserade på ana­lyser utan hänsyn tagen till kundens särskilda förutsättningar och behov. Vidare avses heller inte marknadsföring och information om finansiella instrument.

Den rådgivning som en försäkringsförmedlare tillhandahåller regleras av flera olika regelverk. Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling, FFFS 2005:11. Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2007:16. Även lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter kan vara tillämplig vid rådgivningssituationen. Sedan juli 2013 gäller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt de tillhörande föreskrifterna FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Försäkringsförmedlare skall följa dessa regelverk i tillämpliga delar.

Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

 • Att rådgivaren skall ha genomgått ett särskilt kunskapstest och ha lämplig praktisk erfarenhet
 • Att om rådgivaren (som företrädare för en näringsidkare) uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar dig som kund en ren förmögenhetsskada kan näringsidkaren bli ersättningsskyldig.
 • Att vid en rådgivningssituation skall kundens erfarenhet av finansiella placeringar, ekonomiska situation, syfte med placeringen, riskbenägenhet och huvudsaklig placeringsinriktning genomgås och dokumenteras. Du som kund skall få en kopia av denna dokumentation.
 • En del av dokumentationen är näringsidkaren skyldig att lämna till kunden utan att kunden ber om detta. Detta gäller i princip sådan dokumentation som gjorts med anledning av det första rådgiv­ningstillfället. Därutöver har du som kund alltid möjlighet att begära ut ytterligare information. Det gäller, något förenklat, dokumentation som upprättas vid ett senare rådgivningstillfälle.
 • God rådgivningssed innebär en omsorgs- avrådande- och dokumentationsplikt.
 • VIKTIGT: Om du anser att du drabbats av en skada till följd av bristfällig rådgivning skall du underrätta näringsidkaren inom skälig tid efter att du märkt eller bort märkt att skada uppkommit. För att du som kund skall behålla dina rättigheter är det väsentligt att du reklamerar snabbt. An­nars riskerar du att möjligheten till skadestånd bortfaller.

Särskilt om investeringsrådgivning

Då Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden är Bolaget skyldigt att pröva om följande kriterier är uppfyllda:

 • Uppfylls kundens mål med investeringen?
 • Kan kunden bära de risker som är förknippade med investeringen?
 • Har kunden den kunskap som krävs för att förstå de risker som är förknippade med investeringen?

Observera att om Bolaget inte får den information som behövs för att göra ovanstående bedömning får Bolaget inte rekommendera den aktuella tjänsten.

 

Försäkringsförmedling

PF Försäkring & Ekonomi AB bedriver rådgivning och försäkringsförmedling.

 Tillstånd

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd för:

 • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser
 • Försäkringsförmedling olycksfall- och sjukförsäkring
 • Mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 • Utföra investeringsrådgivning
 • Som anknutet ombud till Nord Fondkomission investeringsrådgivning av komplicerade instrument

Kommunikation

Bolaget använder svenska som språk i sin kommunikation med kunderna. Kommunikationen sker per post, e-post eller per telefon.

 

Värdering

Värdering av finansiella instrument (fondandelar) tillhandahålls av det institut som Bolaget vidarebe­fordrat kundens medel eller finansiella instrument till.

 

 Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen

Box 6750, 113 85 Stockholm

Besöksadress: Brunnsgatan 3

E-post: finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

Telefon: 08- 787 80 00

Fax: 08: 24 13 35

 

Bolagsverket (registermyndighet för försäkringsförmedlare)

851 81 Sundsvall

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

www.bolagsverket.se

Telefon: 060- 18 40 00

Fax: 060-12 98 40

 

Intresseorganisationer

Insuresec AB

info@insuresec.se

Telefon: 08 – 410 415 75

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 55

111 45 Stockholm

 

Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm)

Apelbergsgatan 36

111 37 STOCKHOLM

Telefon: 08-545 215 40

Fax: 08-20 18 28

info@sfm.se

 

Insuresec registrerar försäkringsförmedlare. I registret finns de försäkringsförmedlare i Sverige som ingått ett avtal med Insuresec om att följa lagstiftning, myndighetsregler och god sed på försäkringsförmedlarmarknaden.

Sfm är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som har till uppgift att företräda och tillvara ta medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Alla försäkringsförförmedlare som är anslutna i Hjerta är registrerade i Insuresec och medlemmar i Sfm.

 

Kundkategorisering

I enlighet med lagen om värdepappersmarknaden skall en kund vid investeringsrådgivning kategorise­ras utifrån de förutsättningar kunden har. Om inte annat särskilt anges skall kunden anses vara icke-professionell enligt LVPM och därmed erhåller kunden högsta möjliga skyddsnivå. Om kunden önskar tillhöra en annan kategori har kunden rätt till det men måste då vara medveten om att detta ger ett lägre kundskydd.

 

Kvalitetssäkring

Alla Bolagets rådgivare skall alltid uppfylla de kunskapskrav som lagstiftningen kräver.

 

Information om fullmakt

Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne. Den som innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När du lämnar en fullmakt till en försäkringsförmedlare har du som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe.

Även om du har lämnat en fullmakt har du dock alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade.
Försäkringsförmedlares fullmakter
En försäkringsförmedlare använder sig i regel av två typer av fullmakter:

 • Informationsfullmakt
 • Förmedlingsfullmakt

Informationsfullmakten ger förmedlaren rätt att inhämta information om ditt försäkringsinnehav. Behörigheten innebär dock enbart rätt till informationsinhämtning och inget annat.

Förmedlingsfullmakten ger förmedlaren rätt att både inhämta information om ditt försäkringsinnehav men även rätt att företräda dig gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd.

 

Återkallelse av fullmakt
Som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla din fullmakt.  

 

Information om kostnader och ersättningar

Försäkringsförmedling

Vid förmedling av försäkringar tar Bolaget inga extra avgifter. Bolaget erhåller provision från försäk­ringsbolagen. Ersättningen för löpande försäkringsavtal består av en engångsersättning samt en lö­pande ersättning, beståndsersättning. Ersättningsnivån är beroende på avtalets längd, premiens storlek samt vald förvaltning. Bolaget är skyldigt att upplysa kunden om sådana ersättningar som bolaget erhåller från kunder samt försäkrings- och produktbolag. Information skall, om möjligt lämnas i kronor och ören, annars skall information om grunderna för hur ersättningen bestäms lämnas.

Förmedlaren har för de allra flesta försäkringar med löpande premiebetalning ett s.k. annullationsansvar gentemot försäkringsbolaget på 3-5 år. Annullationsansvaret innebär att om kunden avbryter sin premieinbetalning under denna period blir förmedlaren återbetalningsskyldig på hela eller delar av erhållen provisionsersättning.

Värdepappershandel

Vid förmedling av fonder tar Bolaget inga extra avgifter Det är endast respektive fond och fondbolags avgifter som tillkommer. Vid förmedling av strukturerade produkter tar Bolaget ingen avgift. Avgift betalas till de bolag som tillhandahåller den strukturerade produkten. Denna avgift är densamma som kunden vänt sig direkt till produktbolaget. Bolaget kompenseras genom att produktbolaget avstår en del av avgiften.

Försäkringsförmedlaren ska upplysa kunden om samtliga ersättningar som denne kan komma att motta inklusive information om eventuell ersättning som kan påverka rådgivningen.

 

Bästa orderutförande

Bolaget har utarbetat interna riktlinjer som syftar till att vi alltid skall utföra våra kunders order på bästa sätt. Dessa riktlinjer finns tillgängliga på Bolagets hemsida alternativt kan du som kund kontakta våra rådgivare för mer information.

 

Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppkomma mellan kunden och Bolaget eller mellan olika kunder. För att und­vika och/eller hantera intressekonflikter har Bolaget bl. a fastställt interna instruktioner och etiska rikt­linjer. Bolaget har också fastställt en policy för hantering av intressekonflikter. I Bolagets riktlinjer beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.

Bolaget skall vid all verksamhet handla uteslutande i kundens intresse samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Alla kunder ska behandlas lika och olikheter (prioritering, prissättning etc.) som inte kan motiveras på ett objektivt godtagbart sätt får inte förekomma.

Bolaget är medlem i Hjerta, en serviceorganisation för fristående försäkringsförmedlare. Samarbetet syftar dels till att effektivisera och underlätta för mindre förmedlare att kunna verka oberoende och fristående från de stora förmedlarbolagen och dels att skapa ett starkt och gemensamt varumärke för fristående förmedlarbolag. Samarbetet innebär även att Bolaget tar del av rabatter, ersättningar och provisioner som baseras på centrala upphandlingar och den volym som Bolaget förmedlar till vissa motparter. Vill du som kund veta mer om hur detta samarbete fungerar, fråga din rådgivare så berättar han/hon mer om Hjerta.

Vid försäkringsförmedling (både liv och sak) och förmedling av fonder eller andra finansiella instrument skall förmedlaren alltid lämna information om storleken på den ersättning Bolaget erhåller i samband med förmedlingstillfället. Utgångspunkten ska alltid vara att där så är möjligt, lämna information i kronor.

Bolaget har även slutit samarbetsavtal om förmedling av investeringsfonder och andra finansiella instru­ment. Vid sådan förmedling får Bolaget ersättning från sina samarbetspartners.

Mer information om Bolagets hantering av intressekonflikter kan erhållas på begäran (se även avsnitt om ”Information om kostnader och ersättningar” ovan).

 

Opartisk analys

Enligt gällande branschöverenskommelse (Insuresec) skall försäkringsförmedlaren upplysa kunden om försäkringsförmedlingen och rådgivningen baseras på opartisk analys eller inte.

Opartisk analys innebär att försäkringsförmedlarens baserar sin rådgivning och försäkringsförmedling på en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden och att dessa avtal kan anses vara relevanta ur ett kundperspektiv. Det innebär att Bolagets urval av produktleverantörer och produkter skall vara tillräckligt stort med hänsyn till den enskilde kundens intressen och behov.

Bolagets rådgivning baseras inte på Opartisk analys.

I Bolagets urval, analys, rådgivning och presentation av förslag till olika försäkringar och placeringar skall kundens behov och intressen alltid styra eventuella begränsningar i den information som lämnas från Bolagets sida. I vissa situationer kan dock sådana begränsningar i analyser och urval som baseras på storleken på den ersättning som förmedlaren får från någon annan än kunden vara förenliga med kundens behov och intressen.

Exempel på detta kan vara:

 • Om ersättningen till förmedlaren inte varken direkt eller indirekt drabbar kunden och att förmedlaren kan påvisa detta för kunden och andra
 • Om kunden själv avstår från ett erbjudande från förmedlaren om att han eller hon kan utföra sina tjänster mot ersättning i form av ett arvode som betalas av kunden
 • Vid upphandlade förfaranden, där förmedlaren på basis av en genomförd upphandling av konkurrerande försäkringsgivare, kan erbjuda sammantaget bättre villkor än vad kunden annars skulle kunna få.

Mer information om opartisk analys och om hur Bolaget och dess förmedlare säkerställer att urval, analyser, råd, förslag och presentationer inte begränsas på ett sätt som är oförenligt med kundens intressen och behov lämnas av Bolaget och dess förmedlare om kunden så önskar. Sådan information skall på kundens begäran lämnas ut av Bolaget och dess förmedlare.

 

Kundens åtaganden

Kunden skall fortlöpande till Bolaget lämna sådana upplysningar som Bolaget finner nödvändiga för utförandet av tjänsten och det avtal som ingåtts mellan kunden och Bolaget.

 

Klagomålshantering

Vår ambition är att du som kund skall vara nöjd med oss. Bolaget förbinder sig att behandla alla in­komna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett missförstånd eller ett enkelt fel bör detta åtgärdas omedelbart. Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast 14 dagar, skriftligen meddela kunden hur Bolaget har bedömt ärendet och på vilket sätt Bolaget har följt upp ärendet. Beslutet i ett klagomålsärende skall alltid vara skriftligt om inget annat avtalats. Om kun­dens klagomål inte kan tillmötesgå skall kunden få en motivering till det.

Kunderna kan också få vägledning hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt hos den lokala konsumentvägledningen.

Om Bolaget beslutar att inte tillmötesgå kundens anspråk kan kunden vända sig till Allmänna rekla­mationsnämnden. Bolaget åtar sig att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Kun­den har också möjlighet att låta allmän domstol pröva tvisten.

Eventuella klagomål skickas till:

PF Försäkring & Ekonomi AB

Peter Fjällborg

Hannugatan 1a

981 33 Kiruna

 

Personuppgifter

Bolaget förbinder sig att behandla alla personuppgifter som inhämtats i enlighet med personuppgiftsklausulen, se separat bifogad information.

 

Risker

Det är viktigt att du som kund är införstådd med bl. a följande:

 • Att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens risk
 • Att du som kund själv noga måste sätta dig in i våra avtalsvillkor bl. a för handel med finansiella instrument, dess egenskaper och risker
 • Att det vid handel med finansiella instrument är viktigt att kontrollera avräkningsnotor och annan rapportering om dina placeringar samt omgående reklamera fel
 • Att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav och positioner i finansiella instrument
 • Att du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på dina placeringar eller i andra positioner
 • Att det kapital som du placerat både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mer information om risker finns i Bolagets ”Information om egenskaper och risker avseende finansi­ella instrument”.

 

Ansvarsförsäkring

Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring i Försäkringsbolaget AIG Europe Limited.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 500 000 Euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 750 000 Euro.

Försäkringsbolaget har följande kontaktuppgifter:

AIG Europe Limited

Västra Järnvägsgatan 7

103 69 Stockholm

Sverige

 

Kontaktuppgifter försäkringsförmedlaren


PF Försäkring & Ekonomi AB

Hannugatan 1a

981 33 Kiruna

070-353 68 33

www.partnerfinans.se