Personuppgiftsklausul

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför PF Försäkring & Ekonomi AB behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

PF Försäkring & Ekonomi AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

PF Försäkring & Ekonomi AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både PF Försäkring & Ekonomi AB och kunderna.

Om PF Försäkring & Ekonomi AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar PF Försäkring & Ekonomi AB detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar PF Försäkring & Ekonomi AB personuppgifter?

Syftet med PF Försäkring & Ekonomi ABs behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla PF Försäkring & Ekonomi ABs försäkringsförmedlingsuppdrag. PF Försäkring & Ekonomi AB använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i PF Försäkring & Ekonomi ABs system och alla hos PF Försäkring & Ekonomi AB omfattas av tystnadsplikt.

 Vilka personuppgifter behandlar PF Försäkring & Ekonomi AB?

Uppgifter som PF Försäkring & Ekonomi AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring
  • Ekonomisk situation
  • Arbetssituation
  • Familjesituation
  • Målsättningar
  • Försäkringsskydd
  • Finansiella placeringar
  • Känsliga personuppgifter så som tillhörighet fackförbund
  • Personuppgifter som syftar  till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt.
  • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag PF Försäkring & Ekonomi AB har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

Vem levererar PF Försäkring & Ekonomi AB personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för PF Försäkring & Ekonomi AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från PF Försäkring & Ekonomi AB. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från PF Försäkring & Ekonomi AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Marknadsföring

PF Försäkring & Ekonomi AB kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via e-post, post eller telefon i den mån PF Försäkring & Ekonomi AB bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat PF Försäkring & Ekonomi AB att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar PF Försäkring & Ekonomi AB personuppgifter om kunderna?

PF Försäkring & Ekonomi AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund PF Försäkring & Ekonomi AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som PF Försäkring & Ekonomi AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att PF Försäkring & Ekonomi AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att PF Försäkring & Ekonomi AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något PF Försäkring & Ekonomi AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter PF Försäkring & Ekonomi AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att PF Försäkring & Ekonomi AB flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att PF Försäkring & Ekonomi AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla PF Försäkring & Ekonomi AB uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om PF Försäkring & Ekonomi AB har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur PF Försäkring & Ekonomi AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta PF Försäkring & Ekonomi AB personuppgiftsansvarig via e-post:

peter@partnerfinans.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Cookies

På PF Försäkring & Ekonomi AB hemsida framgår hur PF Försäkring & Ekonomi AB hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.